Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

Προσλήψεις νηπιαγωγών στον Τύρναβο


Αναλυτικά η προκήρυξη:
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του Ο.Κ.Π.Δ.Τ. κατά το άρθρο 1 του νόμου 3812/2009 όπως ισχύει.
Ο Πρόεδρος του ΟΚΠΔΤ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 3812/2009(ΦΕΚ αρ.234/28-12-2009) παράγραφος 2-β τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την υπ' αριθμ.22755/12-5-2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το υπ΄ αριθμ.23337/16-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την υπ΄αριθμ. 1/27-5-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου.
6. Την υπ΄ αριθμ.157/31-5-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Τυρνάβου περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις υπηρεσίες του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών Τυρνάβου Ν. Λάρισας (ΦΕΚ 225/τ.Β΄/28-2-2003).
8. Το υπ΄αριθμ. (ΦΕΚ 874/τ.Β΄/17-5-2011) συγχώνευσης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τυρνάβου και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου».
9. Την υπ΄αριθμ.280/8-7-2011 βεβαίωση του προέδρου του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου.
10. Την υπ΄αριθμ.136/23-6-2011 βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων ( 4 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Ο.Κ.Π.Δ.Τ.
για του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα & διάρκεια σύμβασης με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός ατόμων 104
Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου Τύρναβος ΠΕ Νηπιαγωγών
11 μήνες (έναρξη απασχόλησης από 1/9/2011 2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 104
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών Προσχολικής αγωγής και του Εκπαιδευτικούσχεδιασμού ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίων ή Πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών ή πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών, που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές ακαδημίες, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής-Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου. (γραμματικές γνώσεις)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός κοινωνικής πολιτικής Δήμου Τυρνάβου, Στ,Καράσσου 1 Τυρναβος, υπ’ όψιν κυρίας Κοκότη Θεολογίας (τηλ. επικοινωνίας: 24923 – 50157,24923-50156). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

larissanet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP