Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Τι προβλέπεται για Ειδική Αγωγή, αναπληρωτές, σύνθεση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Τι προβλέπεται για την Ειδική Αγωγή, τους αναπληρωτές και τη σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) στο Σχέδιο Νόμου για το «Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»...


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, στις 12 του Μάη 2011, εισάγεται για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο ...


Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων. Ίδρυση ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του ινστιτούτου τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσεων <<ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ>> και λοιπές διατάξεις»

Στο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τηνΕιδική Αγωγή, τους αναπληρωτές, τη σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τη μεταφορά των μαθητών κτλ.

1. Στο Άρθρο 56 του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα Ειδικής Αγωγής. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων προβλέπονται :

«….Στο άρθρο 11 του ν. 3848/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

· Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 απαλείφεται η φράση «του κλάδου δασκάλων».
· Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Ως Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται:
α) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Α', που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει, τουλάχιστον επί μία πενταετία διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία διδακτικά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και
β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) όλων των κλάδων, με βαθμό Α’ και δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.».

Οι δύο αυτές τροποποιήσεις σημαίνουν ότι οι νηπιαγωγοί μπορούν , πλέον , να είναι υποψήφιοι για θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.) και προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ .Όπως σας είχα ενημερώσει αυτός ήταν και ο λόγος που καθυστέρησε η προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Eιδικής Αγωγής.

2. Με τροπολογίες που κατατέθηκαν στο ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπονται τα εξής :

Α. Αναπληρωτές

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόμενο σχολικό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να παραιτηθούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

γ) Η περίπτωση α' της παραγράφου 45 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (141 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (240 Α'), καταργείται.

Β. Σύνθεση Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ), ως Συμβουλίων Επιλογής

Ο Σχολικός Σύμβουλος και ο Δ/ντής Σχολείου που συμμετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ –ΠΥΣΔΕ ) , όταν αυτά λειτουργούν ως Συμβούλια Επιλογής , ορίζονται, πλέον, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή και όχι του Υπουργού Παιδείας. Προβλέπεται, επίσης, πώς γίνεται η αντικατάστασή τους σε περίπτωση « κωλύματος».
Συγκεκριμένα στο ν. 3848/2010 (71 Α') επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

· Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέλη των περιπτώσεων α' και β' του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.»

· Στην παράγραφο 13 του άρθρου 16 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Αν κατά την επιλογή των στελεχών των περιπτώσεων ια' έως και κβ' και κστ' έως και κη' της παραγράφου 2 του άρθρου 10, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 16 και των περιπτώσεων β' των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου έκτου του ν. 3839/2010 (51 Α'), όπως αντικαθίστανται, αντίστοιχα, από τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 47, είναι υποψήφιοι, τότε στη θέση τους ορίζονται, με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί με βαθμό Α' και σημαντική εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία ή σχολικοί σύμβουλοι.»

· Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 η λέξη «Σεπτεμβρίου» αντικαθίσταται από τη λέξη «Αυγούστου».

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας κοινοποιώ το Άρθρο 56 από το σχετικό σχέδιο νόμου και τις τροπολογίες, όπως αυτές κατατέθηκαν στη Βουλή.

Του αιρετού Δημήτρη Μπράτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP