Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών

Προϋποθέσεις καταβολής των επιδομάτων στους εκπαιδευτικούς...


ΝΟΜΟΣ 3205/2003  Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις.(ΦΕΚ Α΄297 23.12.2003)
 Αρθρο 8

Επιδόματα

Εκτός από το βασικό μισθό του κάθε μισθολογικού κλιμακίου, όπως αυτός
ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, χορηγούνται και τα εξής επιδόματα κατά μήνα:

Α.1. Μεταπτυxιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:

α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε ευρώ (75 ε).

β. Για κατόχους μεταπτυxιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε
σαράντα πέντε ευρώ (45 ε).

Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές
σπουδές, μετά τη λήψη του πτυxίου ανώτατης εκπαίδευσης.

Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους
μεταπτυxιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής,
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το επίδομα μεταπτυxιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το
περιεχόμενο των μεταπτυxιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο
απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά
την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας, από τον οργανισμό της Υπηρεσίας.
Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση ή συνάφειά τους.

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το
επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.


Τα επιδόματα καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτών προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή τους. Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ' έτος, καθώς

και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικό παραστατικό στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).

Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως
ενδεικτικό, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα
καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή
τους, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή τους με ευθύνη του οικείου
προϊσταμένου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του όρθρου 22 του Ν.
3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP